Αρχείο μηνός Μάιος 2017

«Βραδιά αστροπαρατήρησης»

«Βραδιά αστροπαρατήρησης»

O κ. Ευθυμιόπουλος Χρήστος, Αστροφυσικός Ερευνητής Α’,του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΑΕΜ),θα παρευρίσκεται την Πέμπτη 1 Ιουνίου για εισήγηση- παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου.
Η παρουσίαση θα γίνει από 8:15 έως 13:15 σε τρεις φάσεις, πρώτα για τις Α και Β τάξεις, στη συνέχεια για τις Γ και Δ και τέλος για τις Ε και ΣΤ.
Την Τετάρτη το βράδυ, στις 9:00μ.μ., θα γίνει στο σχολείο αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπια που θα φέρει ο καθηγητής για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και την Πέμπτη βράδυ την ίδια ώρα για τους μαθητές.

«Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»
Σχετ.1 Η με αρ.πρωτ.67798/Δ2/21-04-2016 Υ. Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄1342)
Σχετ.2 Η με αρ.πρωτ 90204/Δ2/2-6-2016 Υ.Α.»Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ πρωτ.. 67798/Δ2/ όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.»(Β΄1744)
Σχετ.3 Η με αρ.πρωτ 65516/Δ2 /20-04-2017 ΥΑ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/2104-2016 Υ.Α.(Β΄1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων όπως συμπληρώθηκε και ισχύει»(Β΄1490)
2

Α. Αιτήσεις συμμετοχής- Διαδικασία
Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσια), κατά το σχολικό
έτος 2017-18, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με το
συνημμένο 1 και 2) από τις 2 Μαΐου 2017 μέχρι την παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων κατά τις
ημέρες και ώρες που θα ανακοινώσει το κάθε σχολείο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να
είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, τότε ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει
διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.
Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων έχουν δικαίωμα να
υποβάλλουν μία (1) μόνο αίτηση (συν. 3 κ΄4 υποδείγματα αίτησης) στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της
περιοχής τους σύμφωνα με το συν. 1 και 2. Μαζί με την αίτηση οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό
ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας
τους.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση
συμμετοχής οφείλουν να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής
φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις
οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.
Η συμμετοχή στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε άλλο τύπο σχολείου (Μουσικό Σχολείο, Πρότυπο Σχολείο κτλ)
Β. Διαδικασία εξετάσεων
Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου?Κινηματογράφου και γ) Χορού.
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.
Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
διενεργείται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου 2017 σε ημερομηνίες που θα οριστούν από τον Δ/ντή
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης μετά από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του
Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα
με την με αρ. 65516Δ2 /Δ2 /20-04-2017 YA.(Β΄ 1490)
3

Οι υποψήφιοι μαθητές και των τριών Καλλιτεχνικών Κατευθύνσεων εξετάζονται βάσει της διδαχθείσας ύλης της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. 67798/Δ2/21-04-2016 Υ. Α (Β΄1342) (κεφ. Α, Εισαγωγή Μαθητών στην Α΄ τάξη, παρ.7 )
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία ημέρες. Το σχολείο θα ανακοινώσει με ποια ακριβώς σειρά (ονοματεπώνυμα υποψηφίων) θα μπαίνουν οι ομάδες προς εξέταση.
Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής Μαθητών
Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών ορίζεται με τις διατάξεις της με αρ. 67798/Δ2/21-042016 Υ.Α «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
Δ. Εγγραφές
Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων κατά τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου και θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2017. Οι κηδεμόνες των μαθητών που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισακτέων, παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.
Ε. Νέα Σχολεία: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
Περιστερίου
Ειδικά όσον αφορά τα νέα Καλλιτεχνικά Σχολεία Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περιστερίου
επισημαίνονται τα εξής:
1. Ισχύουν οι κείμενες διατάξεις όπως αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.
2. Οι αιτήσεις συμμετοχής των κηδεμόνων υποψηφίων μαθητών στη διαδικασία επιλογής για τα νέα
Καλλιτεχνικά Σχολεία Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περιστερίου, για το σχολ. έτος 2017-18,θα
υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από 02-05 2017 έως την
παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων ως εξής:
-στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Γ? Αθήνας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις κηδεμόνων
υποψηφίων για τις Α, Β? και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου.
-στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Πειραιά, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις κηδεμόνων
υποψηφίων για τις Α, Β? και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κερατσινίου
Δραπετσώνας.
Διευκρινίζεται ότι:
1. δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Β΄ Γυμνασίου έχουν απόφοιτοι της Α΄ τάξης Γυμνασίου
4

2. δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Γ΄ Γυμνασίου έχουν απόφοιτοι της Β΄ τάξης Γυμνασίου
Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας και κάθε ενδιαφερόμενο. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους μαθητές τους και να αναρτήσουν το παρόν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://www.minedu.gov.gr
το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 2106616130
το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.2810762610
το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης τηλ. 2310727341
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 35, Τ.Κ.18532 Πειραιάς, τηλ. 210-4175149
τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας Τμ.Επ/κών Θεμάτων Ταχ. Δ/νση Θηβών 401,Αιγάλεω Τ.Κ. 12243 τηλ. 210-5907960 5317251

Επισυνάπτονται:
1. Χωροταξική κατανομή Αττικής
2.Κατάλογος Καλλιτεχνικών Σχολείων,
3.Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Κ.Σ. Γέρακα, Αμπελοκήπων Θες/νίκης και Ηρακλείου Κρήτης
4.Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Κ.Σ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περιστερίου
5.Υπεύθυνη δήλωση

Ο ΠΡΟ?ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
Τμήμα Α΄
5

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ. 1-

1. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα
α) ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής
β) ΔΔΕ Β? Αθήνας
γ) ΔΔΕ Δ? Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Αν. Αττικής ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης και μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας-ΔΔΕ Α? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας- ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής)
δ) ΔΔΕ Α? Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας ? ΔΔΕ Α? Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Β? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Β? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας- ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής, όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας ? ΔΔΕ Α? Αθήνας )
2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου
α) ΔΔΕ Πειραιά
β) ΔΔΕ Δ? Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Αν. Αττικής ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας- όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας- ΔΔΕ Γ? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας- ΔΔΕ Πειραιά)
γ) ΔΔΕ Α? Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Δ? Αθήνας ? ΔΔΕ Α? Αθήνας, λεωφόρος Βουλιαγμένης ? Βασιλέως Κωνσταντίνου ? Βασιλίσσης Όλγας ? Διονυσίου Αρεοπαγίτου ? Αποστόλου Παύλου ? Ερμού ? Πειραιώς μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Δ? Αθήνας)

3. Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου
α) ΔΔΕ Γ? Αθήνας
β) ΔΔΕ Δυτικής Αττικής
γ) ΔΔΕ Α? Αθήνας (από τα όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Γ? Αθήνας, οδός Πειραιώς ? Ερμού ? Αποστόλου Παύλου ? Διονυσίου Αρεοπαγίτου ? λεωφόρος Αμαλίας ? Βασιλίσσης Όλγας ? Βασιλέως Κωνσταντίνου ? Βασιλίσσης Σοφίας ? Κηφισίας μέχρι τα όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Β? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Β? Αθήνας, όρια ΔΔΕ Α? Αθήνας ? ΔΔΕ Γ? Αθήνας )
6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΝ 2

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Αττικής τηλ. 2106616130
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.2810762610
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης τηλ. 2310727341
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. (Δ/νση ΔΕ Πειραιά:210-4175149)
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου τηλ. ( Δ/νση ΔΕ Γ? Αθήνας: 210-5907960 5317251)

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Σχολεία Δ/βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, 2017-2018»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Σχολεία Δ/βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, 2017-2018»
Ενόψει έναρξης εγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών περιοχής σας για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και μαθητών/τριών γυμνασίων στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας.
Σύμφωνα με τον ν. 3432/2006, «σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους», χωρίς η στελέχωση της Εκκλησίας (ιερατικώς ή διοικητικώς) να αποτελεί υποχρεωτικό ή/και αποκλειστικό επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων.
Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αποτελούν τμήμα της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Συνεπώς, οι προαγωγικοί και απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων, και, ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν όμοια δυνατότητα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.
Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ένα από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να προσκομίσουν στους διευθυντές τους τα εξής:
? Σχετική αίτηση,
? Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού ή γυμνασίου αντίστοιχα),
? Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
? Συστατική επιστολή του επιχώριου με το Εκκλησιαστικό Σχολείο ή την περιοχή καταγωγής του/της μαθητή/τριας Μητροπολίτη.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του. Για το λόγο αυτό σε αριθμό αρρένων μόνο μαθητών είναι ? υπό προϋποθέσεις ? δυνατή η δωρεάν διαμονή και σίτιση τους στα οικοτροφεία των Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ? τάξης Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, και να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, το χαρακτήρα, τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, τα μαθήματα ειδικότητας, τις σχολικές και διασχολικές δράσεις καλλιέργειας και προαγωγής της εκπαιδευτικής ιδιοπροσωπίας της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας, των οποίων τα στοιχεία παρατίθενται σε επισυναπτόμενο με το παρόν πίνακα, ή/και να περιηγηθούν το ιστολόγιο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (http://blogs.sch.gr/ekklisiastikasxoleia).
Συν.: 2 σελίδες
Εσωτερική Διανομή:
– Γρ. Γεν. Γραμμ. Θρησκευμάτων
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΕΡΕΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΖΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡ/ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. ? Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Χ. Ζεϊμπέκη
Τηλ.: 210-344.2445
Φαξ: 210-3442365
e-mail: chriszeimp@minedu.gov.gr
Μαρούσι, 9-5-2017
Αρ. Πρωτ.: 76139/Θ2
ΠΡΟΣ:
– Άπασες τις Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε. της χώρας
ΚΟΙΝ:
1. Περιφ/κούς Δ/ντές Α/β & Δ/β Εκπ-σης

5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στη Πλαζ του ΕΟΤ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προέδρου
Τηλ.:2610390963
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς
Στην προσπάθεια μας, να είμαστε συνεπείς με την πολιτική μας κατεύθυνση που μας υπαγορεύει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και να μεριμνούμε για την ικανοποίηση τους, σας ανακοινώνουμε τη συνέχεια της λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στη Πλαζ του ΕΟΤ, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 6ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στα Ροΐτικα.
Η λειτουργία των Θερινών ΚΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί από 19/6/2017 έως και 11/8/2017 διαρθρωμένη σε 4 περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων έκαστη.
Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν θα είναι ηλικίας 8-14 χρονών και η τοποθέτηση τους στις Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις, μετά από την επιλογή τους, θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.
Η επιλογή των παιδιών, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα γίνει βάσει των κριτηρίων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 30 Απόφαση της 3ης /10-2-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με μισθωμένα από την υπηρεσία μας λεωφορεία. Η ημερήσια απασχόληση θα περιλαμβάνει, πλήρη διατροφή και δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα διατίθενται και θα κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ, Γούναρη 76 στον 1ο όροφο από 15/5/2017 έως 2/6/2017.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610-390971
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αριθμός 303η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 10Φεβρουαρίου2016

Στην Πάτρα σήμερα στις 10 Φεβρουαρίου του 2016ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο του Λαδόπουλου με την υπ΄ αριθμ. 551/05-02-16, γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσήλθαν στην συνεδρίαση, για την εξέταση των είκοσι ενός (21) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1)κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος ? Πρόεδρος, 2) κα. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (Αναπληρωματικό Μέλος), 3) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 4)κα. Αγγελακοπούλου Αθανασία, 5) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 6) κ. Κακατσίδης Βασίλειος, 7) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 8) κ. Ταβουλάρης Αντώνιος, 9) κ. Λάμπρου Γιάννης, 10) κ. Πατούχας Χρήστος (Αναπληρωματικό Μέλος), 11) κα. Χρήστου Μελπομένη (Αναπληρωματικό Μέλος) και 12)κ. Καριοφύλλης Γιάννης.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 2)κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος και 3)κα. Αγγελοπούλου Παναγιώτα.
Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη Ο/Δ, Γραμματέας ? Πρακτικογράφος, η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ,η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης και ο κος. Κολοκυθάς Γ. Προϊστάμενος Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
?.????????????????????????????????????????
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το με αριθμό 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: ΄΄Κριτήρια επιλογής αιτήσεων εγγραφής για το 5ο & 6οθερινό Κ.Δ.Α.Π΄΄
Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπ?όψιν:
? τη συνέχεια της λειτουργίας του 5ουθερινού ΚΔΑΠ στο χώρο του ΕΟΤ στην Αγυιά, καθώς και τη δημιουργία του 6ου θερινού ΚΔΑΠ στον χώρο με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ» στη θέση «Κάτω Ροΐτικα» Πατρώνγια καλοκαιρινές δραστηριότητες ημερήσιας απασχόλησης, παιδιών ηλικίας 9 έως 14ετών, σε τέσσερις περιόδους αποτελούμενη η κάθε μία από δύο εβδομάδες, ήτοι από 21/6/2016 έως 12/8/2916, προκειμένου για την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών προκύπτει η ανάγκη θέσπισης κριτηρίων βάσει μοριοδότησης για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των ενδιαφερομένων αιτήσεων, οι οποίες θα κατατίθενται από 9/5/2016 έως 27/5/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων συμμετοχής στο το 5ο& 6οθερινό ΚΔΑΠ ως κάτωθι:
1. Οικογενειακή κατάσταση

Α)Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις ?30μόρια
? Γονείςήπαιδιάμεαναπηρίασωματική,ήπνευματικήμεποσοστό67%,ήκαρκινοπαθείςήμεχρόνιονόσημα, πουνααποδεικνύονταιμε βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίαςκαι να είναι σε ισχύ
? Παιδιάορφανάαπόπατέραήμητέρα.
? Παιδιάμονογονεΐκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
? Παιδιάανέργων φοιτητών(Α΄κύκλουσπουδών).
? Παιδιά ανέργων γονιών
? Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
? Παιδιά φυλακισμένων
? Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες

Β) Αριθμός ανήλικων τέκνων 1παιδί ? 5μόρια
2παιδιά ? 15μόρια
3παιδιά ? 30μόρια
4παιδιά ? 50μόρια+10ανάπαιδί

2. Οικογενειακό εισόδημα
Οικογενειακό εισόδημα Μόρια
ΜΗΔΕΝΙΚΟ 50
Από 1,0 ? έως 2.000? 40
Από 2.001 ? έως 4.000? 30
Από 4.001 ? έως 6.000? 20
Από 6.001 ? έως 8.000? 10
Από 8.001 ? έως 25.000? 5
Από 25.001 ?-και άνω 0

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογες θερινές δραστηριότητες μέσω ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα του ΚΟΔΗΠ , οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Γιαννιτσοπούλου Ιουλία
Πελεκούδας Δημήτριος
Τουλγαρίδης Θεόδωρος Αγγελακοπούλου Αθανασία
Αξιώτη Βικτωρία
Κακατσίδης Βασίλειος
Σακαρέλλος Παναγιώτης
Ταβουλάρης Αντώνιος
Λάμπρου Γιάννης
Πατούχας Χρήστος
Χρήστου Μελπομένη
Καριοφύλλης Γιάννης

ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προέδρου
Τηλ.:2610390963

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς
Σας ενημερώνουμε, ότι στο Δήμο Πατρέων λειτουργούν τέσσερα (4) ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών για εξωσχολικές δραστηριότητες εντελώς δωρεάν.
Τα ΚΔΑΠ είναι δομές που δίνει την ευκαιρία στις μητέρες να αφήσουν τα παιδιά τους σε αντίθετες βάρδιες από τη λειτουργία του σχολείου προκειμένου να απασχοληθούν δημιουργικά με εξειδικευμένο προσωπικό σε ένα ζεστό φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα τις ώρες λειτουργίας των ΚΔΑΠ να συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης χωρισμένα σε ομάδες με βάση τις ηλικίες τους με θέματα όπως:
? Εικαστικά (Ζωγραφική- Κατασκευές).
? Μουσικοκινητικά παιχνίδια.
? Εκπαιδευτικά προγράμματα με Η/Υ.
? Θεατρικό Παιχνίδι.
? Κουκλοθέατρο.
? Ομαδικές δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
? Περιβαλλοντική αγωγή.
? Αθλοπαιδιές.
? Ατομικές δραστηριότητες.
Η συμμετοχή των παιδιών γίνεται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» και οι μητέρες που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν είναι οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, στον ΟΓΑ, στο ΤΕΒΕ και οι άνεργες.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επομένη χρονιά 2017 ? 2017, προκειμένου να λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενες μητέρες πρόκειται να εκδοθεί εντός του Μαΐου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων:
1ο ΚΔΑΠ (ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ) kdaparktikou@yahoo.gr
Πανεπιστημίου 186 Ντούνης Θεοφάνης 425-098

2ο ΚΔΑΠ (ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ) kdapanopolis@gmail.com
Σωτηριάδου 6 (Άνω Πόλη) Μπουζαλάς Βασίλης 273-422

3ο ΚΔΑΠ (ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜ.) geogiotop13@yahoo.gr
Ευβοίας 211 (Ζαρουχλέικα) Γιωτόπουλος Γιώργος 317-770

4ο ΚΔΑΠ (ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ) vivimanolopoulou@gmail.com Βραχναίικα Μανωλοπούλου Βιβή 671-973

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ!

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

??? ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ????????????????????..

Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του/των παιδιού/παιδιών μου στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ονοματεπώνυμο πατέρα:
Ονοματεπώνυμο μητέρας:

Ονοματεπώνυμο μαθητή/ τριας: ???????????????????τάξη????.

???????????????????τάξη????.

???????????????????τάξη????.

???????????????????τάξη????.

Δηλώνω ότι επιθυμώ ως ώρα αποχώρησης του/των παιδιού/ων μου από το πρόγραμμα του Ολοήμερου (ισχύει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου) τις:
15.00
16.00
(σημειώνετε με Χ την επιθυμητή ώρα)

Το/τα παιδί/-ιά μου κατά την αποχώρησή του/τους από το Σχολείο παραλαμβάνονται-συνοδεύονται:
ΝΑΙ ΌΧΙ

(σημειώνετε με Χ ένα από τα δύο)

Σε περίπτωση που παραλαμβάνονται, σημειώνετε από ποιον/ποιους
Ονοματεπώνυμο συνοδού-τηλ. επικοινωνίας:

*Δηλώνω ότι επιθυμώ τη συμμετοχή του/ των παιδιού/ων μου στο τμήμα πρόωρης υποδοχής: ΝΑΙ?.. ΌΧΙ?? (Σημειώνετε αντίστοιχα)
*(με την προϋπόθεση της εγγραφής και φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΤΕΡΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
1 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2 ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΕ ΝΑΙ/ΟΧΙ

?????????????????????2017

Ο/ Η Αιτ?????- Δηλ?????????

???????????????????????

Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλί ων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα διδακτικά βιβλία που είναι σε καλή κατάσταση επιστρέφονται στο σχολείο ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στη Πλαζ του ΕΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προέδρου
Τηλ.:2610390963
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς
Στην προσπάθεια μας, να είμαστε συνεπείς με την πολιτική μας κατεύθυνση που μας υπαγορεύει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και να μεριμνούμε για την ικανοποίηση τους, σας ανακοινώνουμε τη συνέχεια της λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στη Πλαζ του ΕΟΤ, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 6ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στα Ροΐτικα.
Η λειτουργία των Θερινών ΚΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί από 19/6/2017 έως και 11/8/2017 διαρθρωμένη σε 4 περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων έκαστη.
Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν θα είναι ηλικίας 8-14 χρονών και η τοποθέτηση τους στις Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις, μετά από την επιλογή τους, θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.
Η επιλογή των παιδιών, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα γίνει βάσει των κριτηρίων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 30 Απόφαση της 3ης /10-2-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με μισθωμένα από την υπηρεσία μας λεωφορεία. Η ημερήσια απασχόληση θα περιλαμβάνει, πλήρη διατροφή και δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα διατίθενται και θα κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ, Γούναρη 76 στον 1ο όροφο από 15/5/2017 έως 2/6/2017.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610-390971
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Β ξένη Γλώσσα στα Γυμνάσιο!

Οι γονείς / κηδεμόνες μαθητών/ μαθητριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες.

: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. 64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Α. Διαδικασία αιτήσεων Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2017-2018, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2017. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017, ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 1.Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι γονείς ή κηδεμόνες υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 3 (υπόδειγμα αίτησης). Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους. Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλου τύπου Γυμνάσιο (Πρότυπο, Πειραματικό, Καλλιτεχνικό κλπ). Β. Διαδικασία εξετάσεων Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2017-2018 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 19-22 Ιουνίου 2017. Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα για όλους τους υποψηφίους σε όλα τα μουσικά σχολεία τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 με την γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική υποδομή οι υποψήφιοι εξετάζονται κατά
Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα, 28-04-2017 Αρ. Πρωτ. 70411/Δ2
ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ —–
? Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης ? Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ 16 Μουσικής (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) ? Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης. ? Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης. ? Μουσικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)

—– Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. ? Πόλη : 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.minedu.gov.gr Πληροφορίες : Τσιούτσια Μαρία- Αρτεμησία 210 3442215 Τρωγάδα Στυλιανή 210 3442214 Βρεττού Κωνσταντίνα 210 3443571 E-mail :taapolag@minedu.gov.gr

ομάδες και η επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν θα διαρρεύσουν τα θέματα μέχρι το πέρας της εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι : «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται , γίνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων». Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και Γενικών Επιτροπών Επιλογής (Γ.Ε.Ε.)

Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

Δ. Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων Για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405).

Διαδικασία

Α) Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, καλούνται να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 1) Στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι: α) Τον αριθμό των μαθητών που υπέβαλλαν αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. β) Τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων. γ) Μετά το πέρας των εξετάσεων ακριβές φωτοαντίγραφο της πράξης με τα ονόματα των εισακτέων και επιλαχόντων μαθητών.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλει τα ανωτέρω στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ (Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων).

2) Στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι: α) Τον αριθμό των αιτήσεων. β) Πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλει τα ανωτέρω στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να αποστείλουν έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ (Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων) τις προτάσεις τους για τον ορισμό των μελών των Ε.Ε. και των Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της αρμοδιότητάς τους [συνημμένος πίνακας 2 (υπόδειγμα)]. Στις Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

Γ) Η Καλλιτεχνική Επιτροπή των Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα αποστείλει μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ έως την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 την εισήγησή της στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, να εκδοθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας

Εκπαίδευσης οι σχετικές Αποφάσεις συγκρότησης των Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων με τις σχετικές ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τις οποίες θα κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ (Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων).

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία της περιοχή σας και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής σας.

Συνημμένα αποστέλλονται:

α/ Κατάλογος Μουσικών Σχολείων β/ Πίνακας 1 γ/ Πίνακας 2 (υπόδειγμα πρότασης ορισμού προέδρου και μελών Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε.) δ/ Πίνακας 3 (υπόδειγμα αίτησης)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:

1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595
2. Αθηνών τηλ.: 210- 5130758
3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448
4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561
5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224
6. Άμφισσας τηλ.: 22650-22995
7. Αργολίδας τηλ.: 27510-89277
8. Άρτας τηλ.: 26810-85364
9. Βαρθολομιού τηλ.: 26230-42749
10. Βέροιας τηλ.: 23310-65787
11. Βόλου τηλ.: 24210-71096
12. Γιαννιτσών τηλ.: 23820-28999
13. Δράμας τηλ.: 25210-28191
14. Ζακύνθου τηλ.: 26950-45812
15. Ηρακλείου τηλ.: 2810-761696
16. Θερίσου-Χανίων τηλ.: 28210-88065
17. Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310-300828
18. Ιλίου τηλ.: 210-5061961
19. Ιωαννίνων τηλ.: 26510-65457
20. Καβάλας τηλ.: 2510-247190
21. Καλαμάτας τηλ.: 27210-96966
22. Καρδίτσας τηλ.: 24410-73970
23. Κατερίνης τηλ.: 23510-31444
24. Κέρκυρας τηλ.: 26610-91573
25. Κομοτηνής τηλ.: 25310-37236
26. Κορίνθου τηλ.: 27410-24887
27. Λαμίας τηλ.: 22310-46476
28. Λάρισας τηλ.: 2410-627121
29. Λευκάδας τηλ.: 26450-22525
30. Μυτιλήνης τηλ.: 22510-45784
31. Ξάνθης τηλ.: 25410-92212
32. Παλλήνης τηλ.: 210-6668547
33. Πάτρας τηλ.: 2610-641800
34. Πειραιά τηλ.: 210-4204426
35. Πρέβεζας τηλ.: 26820-29686
36. Πτολεμαΐδας τηλ.: 24630-81775
37.Ρεθύμνου τηλ.: 28310-27553
38.Ρόδου τηλ.: 22410-65651
39.Σερρών τηλ.: 23210-35353
40.Σιάτιστας τηλ.: 24650-23461
41.Σπάρτης τηλ.: 27310-89069
42.Τρικάλων τηλ.: 24310-74471
43.Τρίπολης τηλ.: 2710-235440
44.Χαλκίδας τηλ.: 22210-32910
45.Χίου τηλ.: 22710-81360

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3
ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)
.. / .. / 2017
Αρ. Πρωτ.: ???.

ΕΠΩΝΥΜΟ: ???????????????????……………….
ΟΝΟΜΑ: ???????????????????????…..
Συγγενική σχέση με το παιδί: ?????????.?????…………………………..?.
Τηλέφωνο: ???????????????????????…..
????????????????????????.
E ? mail: ?????????????????????..

Προς τη Διεύθυνση
του Μουσικού Σχολείου ..???????..???????.
Παρακαλώ όπως δεχθείτε στη διαδικασία επιλογής μαθητών / μαθητριών για την Α΄ τάξη του Μ.Σ. για τη σχολική περίοδο 2017-2018 τ?
??????????.. ??????????.
(όνομα) (επώνυμο)
που θα πάρει απολυτήριο από το ?????.????…
δημόσιο / ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο.

Ο / Η αιτούσα ???..????..
(υπογραφή)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Υπεύθυνη Δήλωση:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη:
????????????????????????????????????????????????..
Οδός Αριθμός Τ.Κ. Συνοικία Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα
όπου υπάγεται η συνοικία

¬ΠΙΝΑΚΑΣ 1
1. Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης
Από τις περιοχές:
Α. Ανατολικής Αττικής: Γέρακας, Παλλήνη, Λαύριο, Καλύβια, Κερατέα, Κρωπία, Μαρκόπουλο, Παιανία, Γλυκά Νερά, Αρτέμιδα, Ραφήνα, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Σπάτα, Διόνυσος, Δροσιά, Κάλαμος, Αυλώνα, Άγ. Στέφανος, Κρυονέρι, Άνοιξη, Καπανδρίτι, Σκάλα Ωρωπού, Ροδόπολη, Ανάβυσσος, Βάρη.
Β. Β΄ Αθήνας, Χαλάνδρι, Πεντέλη, Φιλοθέη, Μελίσσια, Βριλήσσια, Κηφισιά, Μαρούσι, Πεύκη, Ερυθραία, Ψυχικό, Αγ. Παρασκευή, Παπάγου, Χολαργός.

2. Μουσικό Σχολείο Αθήνας
α) Α΄ Αθήνας: Όλες οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων Κυψέλη, Μεταξουργείο, Σεπόλια, Ταύρος, Κολωνάκι, Αμπελόκηποι, Εξάρχεια, Πατήσια κτλ πλην αυτών των περιοχών α) του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τους δρόμους : Λ. Κηφισού, Τρείς Γέφυρες, Στρ. Καλάρη (ζυγοί αριθμοί), Λ. Ιωνίας (μονοί αριθμοί), Καυταντζόγλου (ζυγοί αριθμοί), Γαλατσίου (μονοί αριθμοί) και έως τα όρια του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας με το Δήμο Γαλατσίου και το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας (Ωρωπού, Σινοπούλου κτλ.). και β) του 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τις οδούς/Λεωφόρους: Κοκκινοπούλου (από Λεωφ. Κατεχάκη), Ούλωφ Πάλμε, Υμηττού (μονοί αριθμοί), στη συμβολή της με τη Φορμίωνος, Ηλία Ηλιού (μονοί αριθμοί), Αμβροσίου Φραντζή (ζυγοί αριθμοί) και Καλλιρόης (μονοί αριθμοί), μέχρι και τη συμβολή της με τη Λεωφ. Συγγρού.
β) Γ΄ Αθήνας: Αιγάλεω, Χαϊδάρι περιοχή που συνορεύει με το Αιγάλεω έως τη Λεωφόρο Αθηνών (ρεύμα εισόδου προς Αθήνα) , Αγ. Βαρβάρα.
3. Μουσικό Σχολείο Ιλίου
Από τις περιοχές:
α) Α΄ Αθήνας: Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Γαλάτσι, Πατήσια από τις περιοχές του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τους δρόμους : Λ. Κηφισού, Τρείς Γέφυρες, Στρ. Καλάρη (ζυγοί αριθμοί), Λ.Ιωνίας (μονοί αριθμοί), Καυταντζόγλου (ζυγοί αριθμοί), Γαλατσίου (μονοί αριθμοί) και έως τα όρια του 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας με το Δήμο Γαλατσίου και το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας.
β) Β΄ Αθήνας: Ν. Ιωνία, Αλσούπολη, Ν. Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση.
γ) Γ΄Αθήνας: Χαϊδάρι (εκτός της περιοχής που συνορεύει με το Αιγάλεω έως τη Λεωφόρο Αθηνών πλευρά ρεύματος εισόδου προς Αθήνα) Περιστέρι, Αγ. Ανάργυροι, Καματερό, Ν. Λιόσια, Πετρούπολη.
δ) Ανατολικής Αττικής: Θρακομακεδόνες, Αχαρνές.
ε) Δυτικής Αττικής: Άνω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Βίλια, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Ν. Πέραμος, Φυλή.

4. Μουσικό Σχολείο Αλίμου
Από τις περιοχές:
α) Α΄ Αθήνας: Δάφνη, Υμηττός, Καισαριανή, Ηλιούπολη, Βύρωνας, Καρέας, Ζωγράφου-Ιλίσια και τις περιοχές του 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας που περικλείονται από τις οδούς/Λεωφόρους: Κοκκινοπούλου (από Λεωφ. Κατεχάκη), Ούλωφ Πάλμε, Υμηττού (μονοί αριθμοί), στη συμβολή της με τη Φορμίωνος, Ηλία Ηλιού (μονοί αριθμοί), Αμβροσίου Φραντζή (ζυγοί αριθμοί) και Καλλιρόης (μονοί αριθμοί), μέχρι και τη συμβολή της με τη Λεωφ. Συγγρού.
β) Δ΄ Αθήνας: Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Ελληνικό- Αργυρούπολη, Άλιμος, Π. Φάληρο, Αγ. Δημήτριος.
γ) Ανατολ. Αττική: Βούλα, Βουλιαγμένη.

5. Μουσικό Σχολείο Πειραιά
Από τις περιοχές της Περιφερειακής ενότητας Πειραιά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Υπόδειγμα)
Μουσικό Γυμνάσιο ??????
της Περιφερειακής Ενότητας ??????
?η Επιλογή Επιτροπής
Α/Α Ονοματεπώνυμο Α. Μ. Κλάδος Ιδιότητα στην Ε. Ε. Οργανική θέση Εκπ/κού Σχολείο που υπηρετεί το τρέχον σχ. έτος
1.
Πρόεδρος
2.
Μέλος
3.
Μέλος
4.
Μέλος
5.
Μέλος
6. Αναπληρωματικό Mέλος
7. Αναπληρωματικό Mέλος
8.
Γραμματέας
9. Διοικητική Στήριξη

Α/Α Ονοματεπώνυμο Α. Μ. Κλάδος Ιδιότητα στην
Γ. Ε. Ε. Ιδιότητα
στην Ε. Ε. Οργανική θέση Εκπ/κού Σχολείο που υπηρετεί το τρέχον σχ. έτος
1.
Πρόεδρος
2.
Μέλος Πρόεδρος
3.
Μέλος Πρόεδρος
4.
Γραμματέας
5. Διοικητική Στήριξη
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ