Αρχείο μηνός Απρίλιος 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη του δημόσιου σχολείου με βάση το Αποδεικτικό Μετεγγραφής που εκδίδεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου παρ. 12 άρθρο 7 ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

 

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Τίτλος ιδιοκτησίας ή θεωρημένο ενοικιαστήριο, λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή, Ε1 όπου να φαίνεται η πρώτη κατοικία.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

στ. Για τους εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο

Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, στην οποία να φαίνεται η ιδιότητα και η σχέση εργασίας.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιρλανδία

Στα παίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Euro Trading, Young Entrepreneurs on the Move» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιρλανδία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

LET»S DO IT GREECE

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ. ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Την εβδομάδα 23- 27 Απριλίου 2018 το σχολείο μας συμμετέχει στην Εθελοντική Πανελλαδική εκστρατεία Let’s do it Greece με διάφορες δράσεις στο προαύλιο. Σ΄ αυτό θα συμμετέχουν οι τάξεις Β’- ΣΤ’ τις εξής μέρες:

  • Β’ και Γ’ τάξη την Τρίτη 24 Απριλίου
  • Δ’ τάξη την Τετάρτη 25 Απριλίου
  • Στ’ τάξη την Πέμπτη 26 Απριλίου και
  • Ε’ τάξη την Παρασκευή 27 Απριλίου

Τις συγκεκριμένες μέρες αυτές καλό θα είναι οι μαθητές να φορούν πρόχειρα ρούχα και να έχουν μαζί τους μια μεγάλη σακούλα. Προαιρετικά μπορούν να φέρουν από ένα γλαστράκι με ένα φυτό της αρεσκείας τους.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο /Η υπογεγραμμένος-η ………………………………………………………………………. Γονέας/ κηδεμόνας του / της ………………………………………………………………………………………. δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο παιδί μου να πάρει μέρος στην εθελοντική δράση.

Ο/Η Δηλ…….

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Την εβδομάδα 23- 27 Απριλίου 2018 το σχολείο μας συμμετέχει στην Εθελοντική Πανελλαδική εκστρατεία Let’s do it Greece με διάφορες δράσεις στο προαύλιο. Σ΄ αυτό θα συμμετέχουν οι τάξεις Β’- ΣΤ’ τις εξής μέρες:

  • Β’ και Γ’ τάξη την Τρίτη 24 Απριλίου
  • Δ’ τάξη την Τετάρτη 25 Απριλίου
  • Στ’ τάξη την Πέμπτη 26 Απριλίου και
  • Ε’ τάξη την Παρασκευή 27 Απριλίου

Τις συγκεκριμένες μέρες αυτές καλό θα είναι οι μαθητές να φορούν πρόχειρα ρούχα και να έχουν μαζί τους μια μεγάλη σακούλα. Προαιρετικά μπορούν να φέρουν από ένα γλαστράκι με ένα φυτό της αρεσκείας τους.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο /Η υπογεγραμμένος-η ………………………………………………………………………. Γονέας/ κηδεμόνας του / της ………………………………………………………………………………………. δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο παιδί μου να πάρει μέρος στην εθελοντική δράση.

Ο/Η Δηλ…….