ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ασφάλεια μαθητών
Με σκοπό να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, στην με αριθμ. 2368/Γ2/9-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφέρονται τα εξής:
Οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).

Παρακαλούνται οι γονείς- κηδεμόνες να ενημερώσουν το Σχολείο, όταν αυτό τους ζητηθεί για τον τρόπο αποχώρησης των παιδιών τους και να είναι συνεπείς στην ώρα αποχώρησης 13:15 έως 13:25. Για τα παιδιά που παραμένουν στο χώρο του Παρκιγκ ασυνόδευτα θα ενημερωθούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.