Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας

Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας 2016_2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης (αναζητείται από το σχολείο)
  3. Βιβλιάριο Υγείας ή άλλο στοιχείο στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)
  5. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
  6. Για τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, στην οποία να φαίνεται η ιδιότητα και η σχέση εργασίας.
  7. Αποδεικτικά στοιχεία για τη διαπίστωση της διεύθυνσης του μαθητή:

α. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο θεωρημένο από την Εφορία.

β. Λογαριασμός ΔΕΗ στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του μαθητή.

γ.  Το επάνω μέρος της  1ης  σελίδας της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (2014), όπου φαίνονται τα στοιχεία του γονέα ή κηδεμόνα και την 3η  σελίδα, όπου φαίνεται η πρώτη κατοικία.

δ. Υπεύθυνες δηλώσεις για τον ιδιοκτήτη όπου αναφέρεται:

«Ενοικίασα και εγκαταστάθηκα στην κατοικία ή διαμέρισμα που περιγράφεται στο από (ημερομηνία)? ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως και σε περίπτωση που η μίσθωση διακοπεί θα ενημερώσω άμεσα  και εγγράφως την Διευθύντρια του Σχολείου.»

και τον ενοικιαστή, όπου θα αναφέρεται:

«Ο  ??????????????????.ενοικίασε και εγκαταστάθηκε στην κατοικία ή διαμέρισμα που περιγράφεται στο από (ημερομηνία)? ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως και σε περίπτωση που η μίσθωση διακοπεί θα ενημερώσω άμεσα και εγγράφως την Διευθύντρια του Σχολείου.»

 

Αίτηση εγγραφής στην Α΄τάξη

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  με την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών (εκτός από το ΑΔΥΜ που μπορεί να προσκομιστεί  και μέσα στο 1ο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη).