5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στη Πλαζ του ΕΟΤ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προέδρου
Τηλ.:2610390963
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς
Στην προσπάθεια μας, να είμαστε συνεπείς με την πολιτική μας κατεύθυνση που μας υπαγορεύει να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και να μεριμνούμε για την ικανοποίηση τους, σας ανακοινώνουμε τη συνέχεια της λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στη Πλαζ του ΕΟΤ, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της Ημερήσιας Παιδικής Κατασκήνωσης, 6ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ στα Ροΐτικα.
Η λειτουργία των Θερινών ΚΔΑΠ θα πραγματοποιηθεί από 19/6/2017 έως και 11/8/2017 διαρθρωμένη σε 4 περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων έκαστη.
Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν θα είναι ηλικίας 8-14 χρονών και η τοποθέτηση τους στις Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις, μετά από την επιλογή τους, θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.
Η επιλογή των παιδιών, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες αιτήσεις είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες θέσεις, θα γίνει βάσει των κριτηρίων, τα οποία έχουν ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 30 Απόφαση της 3ης /10-2-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με μισθωμένα από την υπηρεσία μας λεωφορεία. Η ημερήσια απασχόληση θα περιλαμβάνει, πλήρη διατροφή και δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
Οι αιτήσεις συμμετοχής, θα διατίθενται και θα κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ, Γούναρη 76 στον 1ο όροφο από 15/5/2017 έως 2/6/2017.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610-390971
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αριθμός 303η Συνεδρίαση
Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Οργανισμού
Δήμου Πατρέων
Της 10Φεβρουαρίου2016

Στην Πάτρα σήμερα στις 10 Φεβρουαρίου του 2016ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ., στο Κτίριο του Λαδόπουλου με την υπ΄ αριθμ. 551/05-02-16, γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προσήλθαν στην συνεδρίαση, για την εξέταση των είκοσι ενός (21) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, τα παρακάτω Μέλη του Σώματος:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1)κ. Τουλγαρίδης Θεόδωρος ? Πρόεδρος, 2) κα. Γιαννιτσοπούλου Ιουλία (Αναπληρωματικό Μέλος), 3) κ. Πελεκούδας Δημήτριος, 4)κα. Αγγελακοπούλου Αθανασία, 5) κα. Αξιώτη Βικτωρία, 6) κ. Κακατσίδης Βασίλειος, 7) κ. Σακαρέλλος Παναγιώτης, 8) κ. Ταβουλάρης Αντώνιος, 9) κ. Λάμπρου Γιάννης, 10) κ. Πατούχας Χρήστος (Αναπληρωματικό Μέλος), 11) κα. Χρήστου Μελπομένη (Αναπληρωματικό Μέλος) και 12)κ. Καριοφύλλης Γιάννης.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) κα. Γιαννιά Ευσταθία, 2)κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος και 3)κα. Αγγελοπούλου Παναγιώτα.
Επίσης στην συνεδρίαση παρευρισκόταν, η κα. Ψαρρού Α. Διευθύντρια του ΚΟΔΗΠ, η κα. Αβραμίδη Ε. Προϊσταμένη Ο/Δ, Γραμματέας ? Πρακτικογράφος, η κα. Βανδώρου Β. Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών & ΚΔΑΠ,η κα. Τράκα Α. Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υποστήριξης και ο κος. Κολοκυθάς Γ. Προϊστάμενος Τμήματος Τρίτης Ηλικίας.
Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
?.????????????????????????????????????????
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το με αριθμό 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: ΄΄Κριτήρια επιλογής αιτήσεων εγγραφής για το 5ο & 6οθερινό Κ.Δ.Α.Π΄΄
Τελικά το Σώμα, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, λαμβάνοντας υπ?όψιν:
? τη συνέχεια της λειτουργίας του 5ουθερινού ΚΔΑΠ στο χώρο του ΕΟΤ στην Αγυιά, καθώς και τη δημιουργία του 6ου θερινού ΚΔΑΠ στον χώρο με την επωνυμία «ΠΑΤΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ» στη θέση «Κάτω Ροΐτικα» Πατρώνγια καλοκαιρινές δραστηριότητες ημερήσιας απασχόλησης, παιδιών ηλικίας 9 έως 14ετών, σε τέσσερις περιόδους αποτελούμενη η κάθε μία από δύο εβδομάδες, ήτοι από 21/6/2016 έως 12/8/2916, προκειμένου για την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών προκύπτει η ανάγκη θέσπισης κριτηρίων βάσει μοριοδότησης για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των ενδιαφερομένων αιτήσεων, οι οποίες θα κατατίθενται από 9/5/2016 έως 27/5/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων συμμετοχής στο το 5ο& 6οθερινό ΚΔΑΠ ως κάτωθι:
1. Οικογενειακή κατάσταση

Α)Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις ?30μόρια
? Γονείςήπαιδιάμεαναπηρίασωματική,ήπνευματικήμεποσοστό67%,ήκαρκινοπαθείςήμεχρόνιονόσημα, πουνααποδεικνύονταιμε βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίαςκαι να είναι σε ισχύ
? Παιδιάορφανάαπόπατέραήμητέρα.
? Παιδιάμονογονεΐκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
? Παιδιάανέργων φοιτητών(Α΄κύκλουσπουδών).
? Παιδιά ανέργων γονιών
? Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
? Παιδιά φυλακισμένων
? Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες

Β) Αριθμός ανήλικων τέκνων 1παιδί ? 5μόρια
2παιδιά ? 15μόρια
3παιδιά ? 30μόρια
4παιδιά ? 50μόρια+10ανάπαιδί

2. Οικογενειακό εισόδημα
Οικογενειακό εισόδημα Μόρια
ΜΗΔΕΝΙΚΟ 50
Από 1,0 ? έως 2.000? 40
Από 2.001 ? έως 4.000? 30
Από 4.001 ? έως 6.000? 20
Από 6.001 ? έως 8.000? 10
Από 8.001 ? έως 25.000? 5
Από 25.001 ?-και άνω 0

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογες θερινές δραστηριότητες μέσω ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα του ΚΟΔΗΠ , οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΟΔΗΠ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
Γιαννιτσοπούλου Ιουλία
Πελεκούδας Δημήτριος
Τουλγαρίδης Θεόδωρος Αγγελακοπούλου Αθανασία
Αξιώτη Βικτωρία
Κακατσίδης Βασίλειος
Σακαρέλλος Παναγιώτης
Ταβουλάρης Αντώνιος
Λάμπρου Γιάννης
Πατούχας Χρήστος
Χρήστου Μελπομένη
Καριοφύλλης Γιάννης