«Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου»

«Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου»
Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για την επέτειο του Πολυτεχνείου, σας γνωρίζουμε
τα εξής:
1. Σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του
άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017. Για το σχολικό έτος 2018-19, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
2. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου
και αποχωρούν με τους άλλους μαθητές.
3. Η χρονική διάρκεια της εορτής θα είναι από 8:15 έως 10:15.