ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ (Υπόδειγμα 1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ (Υπόδειγμα 2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δνση  :Πανεπιστημίου 254

Ταχ. Κώδ.       : 26110

Τ.Θ.                      : 3132

Πληροφορίες   : Κ. Κόλλαρης

Τηλέφωνο     : 2613620.140

Fax                  : 2613620.126

Email                :

 

Πάτρα   16-03-2016

Αρ. Πρωτ. 68971/31

 

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α΄ΘΜΙΑΣ  & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ακτή Δυμαίων 25Α

262.22 ΠΑΤΡΑ

 

ΚΟΙΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.. Γραφείο Περιφερειάρχη

2.. Γραφείο Αντ/ρχών  Π.Ε.         ΑΧΑΙΑΣ,  ΑΤ/ΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ

3.. Εκτελεστική Γραμματέα  Π.Δ.Ε.

4.. Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε.

ΑΧΑΪΑΣ, ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 -2017

 

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησε στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση των αιτημάτων των μαθητών που δικαιούνται δωρεάν μεταφορά από την κατοικία τους στα σχολεία που φοιτούν ,για το σχολικό έτος 2016-2017.

Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων μέσω των Δ/νσεων  Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης  των  Π.Ε. Αχαΐας , Αιτ/νίας και Ηλείας όπως προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1.Να ενημερώσουν τους γονείς των μαθητών που δικαιούνται δωρεάν μεταφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 24001/13 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) , ότι πρέπει να υποβάλουν στην σχολική μονάδα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Αίτηση  για δωρεάν μεταφορά (Υπόδειγμα 1) και

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά που αναφέρονται σ΄ αυτή (Υπόδειγμα